Kara Panter Partisi

8 Temmuz 2014 admin
Ekim 1966
Platform ve Program
Ne İstiyoruz?
Neye İnanıyoruz?
1. Özgürlük istiyoruz. Siyah toplumunun kaderini tayin etmek için iktidar istiyoruz. Siyahların kendi kaderlerini tayin edene kadar özgür olmayacaklarına inanıyoruz.
2. İnsanlarımızın tam istihdamını istiyoruz.
Federal hükümetin herkese iş ya da garantili bir gelir temin etmesinin onun bir sorumluluğu ve mecburiyeti olduğuna inanıyoruz. Amerikalı patronlar tam istihdam sağlamazlarsa, üretim araçlarının onlardan alınıp halka verilmesini, böylelikle halkın tüm insanların hayatlarını örgütleyip onları istihdam ederek, yüksek bir hayat standardı temin edebileceğine inanıyoruz.
Bu ırkçı devletin bizi soyup soğana çevirdiğine inanıyoruz, bu sebeple şimdi 160 dönüm ve iki katır tutarındaki, vadesi geçmiş borcun tahsil edilmesini istiyoruz. Yüz yıl önce bu devlet, köle emeği ve kitlesel kıyımın tazminatı olarak, bize 160 dönüm arazi ve iki katır vadetmişti. Biz, tazminatın nakit para olarak ödenmesini kabul edeceğiz, zira bu para halkımıza dağıtılacaktır. Bugün Almanlar, Yahudi halkının maruz kaldığı jenosid yüzünden, İsrail’deki Yahudilere yardım ediyorlar. Almanlar alt milyon Yahudi’yi katlettiler. Amerikan ırkçılığı ise yirmi milyondan fazla siyahın katline imza attı; bu nedenle talebimizin gayet makul olduğunu düşünüyoruz.
4. İnsanların barınmasına uygun, düzgün evler istiyoruz.
Eğer beyaz toprak sahipleri siyah halka düzgün evler vermeyeceklerse, o vakit evler ve toprak kooperatiflere teslim edilmeli, böylelikle halkımız devlet yardımıyla kendi evlerini inşa edebilmelidir.
5. Halkımıza, bu yozlaşmış Amerikan toplumunun gerçek yapısını ifşa eden bir eğitimin verilmesini istiyoruz. Biz, gerçek tarihimizi ve bugünün toplumunda sahip olduğumuz rolü öğreten bir eğitim talep ediyoruz.
Biz, insanımıza özbilinç aşılayan bir eğitim sistemine inanıyoruz. Eğer bir insan kendini ve toplum ile dünyadaki konumunu bilmezse, o vakit, başkalarıyla ilişki kurma konusunda çok az şansa sahip olacaktır.
6. Tüm siyah erkeklerin askerlikten muaf tutulmalarını istiyoruz.
Siyahların bizi korumayan bu ırkçı devleti müdafaa etmek için askerlik yapmaya zorlanmamaları gerektiğine inanıyoruz. Biz, siyahlar gibi ırkçı Amerikan devletinin kurbanı olan, dünyanın başka deri renklerine sahip halklarıyla savaşmayacağız ve onları öldürmeyeceğiz. Biz, gerekli olan her türlü araçla, kendimizi ırkçı polisin ve ırkçı ordunun zoruna ve şiddetine karşı koruyacağız.
7. Polisin siyahlara yönelik uyguladığı vahşet ve katliam politikasının derhal sona erdirilmesini istiyoruz.
Biz, kendilerini siyah halkı, ırkçı polisin zulüm ve vahşetine karşı korumaya adamış öz savunma grupları örgütleyerek, kendi halkımıza yönelik polis vahşetine bir son verebileceğimize inanıyoruz. Birleşik Devletler Anayasası’nda yapılan İkinci Değişiklik, bize silâh taşıma hakkı vermektedir. Bu nedenle biz, tüm siyahların öz savunma amacıyla silâhlanmaları gerektiğine inanıyoruz.
8. Biz, federal hükümetin, eyaletlerin ve kasaba idarelerinin elindeki şehir hapishanelerinde ve hücrelerinde tutulan tüm siyah tutsakların özgür olmasını istiyoruz.
Biz, tüm siyahların adil ve tarafsız bir yargılama sürecine tabi tutulmadıklarından, hapishane ve hücrelerden çıkartılmaları gerektiğine inanıyoruz.
9. Biz, mahkemeye çıkartılan siyahların, Birleşik Devletler Anayasası’nda tarif edildiği biçimiyle, siyah halktan insanlardan ve akran grubundan oluşan bir jüri ile yargılanmasını talep ediyoruz.
Biz, mahkemelerin Birleşik Devletler Anayasası’na uyarak siyahların adil yargılanmalarını sağlaması gerektiğine inanıyoruz. ABD Anayasası 14. Değişiklik Metni, her insana kendi akran grubu ile yargılanabilme hakkı vermektedir. Akrandan kasıt, benzer ekonomik, sosyal, dinî, coğrafî, çevresel, tarihsel ve ırkî arkaplana sahip kişidir. Bunu yapmak için mahkemenin, siyah sanığın geldiği siyah halktan oluşan bir jüri seçmeye zorlanması gerekecektir. Geçmişte olduğu gibi bugün de bizler, siyahların ortalama fikriyatına dair hiçbir fikri olmayan beyaz jüri üyelerince yargılanıyoruz.
10. Biz, toprak, ekmek, ev, eğitim, kıyafet, adalet ve barış istiyoruz. Asli politik hedefimiz, Birleşmiş Milletler gözetiminde, siyahların ulusal kaderiyle ilgili olarak kendi iradelerini tayin etmelerini amaçlayan, sadece siyahların katıldığı bir halk oylamasını yaptırmaktır.
Olayların verili seyri içinde bir halkın kendisini bir diğer halka bağlayan politik bağları kopartması ve yeryüzündeki tüm iktidarlar arasındaki yerini alıp, doğanın ve Tanrı’nın bahşettiği ayrı ve eşit olma hakkını kullanması mümkündür; insanlığın fikirlerine saygı duymak, halkın kendisini ayırmasına yol açan sebepleri ilân etmesini gerektirir.
Tüm insanların eşit yaratıldığı gerçeği tüm çıplaklığı ile ortada olan bir gerçektir. Tanrı, tüm insanlara, hayat, özgürlük ve mutluluk peşinde koşmak gibi, devredilemez belirli haklar bahşetmiştir. Bu hakların güvence altına alınması için insanlar arasında devletler kurulmuş, devletler mevcut güçlerini yönetilenlerin ortak rızasından almıştır. Ama herhangi bir devlet biçimi, bu amaçlar konusunda yıkıcı bir nitelik arz etmeye başlamışsa, onu değiştirmek ya da lağvetmek, yeni bir devlet kurmak halkın hakkıdır; bu aşamada halk söz konusu ilkelere dayanacak, kendi elindeki güçleri buna uygun biçimde örgütleyecek, kendi mutluluğu ve güvenliğine uygun hareket edecektir. Uzun süredir ayakta olan devletler, hafif ve kısa süreli sebeplere bağlı olarak değişmezler; dolayısıyla tüm deneyimin de gösterdiği üzere, insanlık, kötülüklerin katlanılır olduğu durumlarda, alışkın olduğu biçimlerin lağvedilmesiyle doğrulmaktan çok, oturup akşam yemeği yemeye meyillidirler. Ama gasp ve suiistimaller kapıyı çaldığında, mevcut gerçeklik onları mutlak bir despotizmin yumruğu altında ezdiğinde, bu devleti yıkmak ve gelecekte içinde yaşayacakları güvenli koşullar için yeni muhafızlar temin etmek, onların hakkı ve görevi olacaktır.
Kara Panter Partisi’nin Kuralları
Irkçı Amerika genelinde tüm Kara Panter Partisi üyeleri partinin pratik üyeleri olarak bu kurallara uymak zorundadırlar. Merkez komite üyeleri, merkez kadrolar, yerel kadrolar, ulus, eyalet ve yerel Kara Panter Partisi liderliğine tabi olan tüm teğmenler bu kuralları yürürlüğe koyacaklardır. Bu kuralların ihlali noktasında gerekli olan, üyeliğin askıya alınması ya da diğer disipliner müdahalelerin süresi, Kara Panter Partisi kural veya kurallarının ihlal edildiği ulus, eyalet ya da yerel bölgedeki komite ve kadroların ulusal kararlarına tabi olacaktır. Partinin her bir üyesi, kuralları harfi harfine, ezbere bilecek ve gündelik hayat içinde tatbik edecektir. Her üye, bu kuralların her türden ihlalini liderliğe rapor etmelidir. Etmedikleri takdirde karşı devrimci olduklarına hükmedilecek ve Kara Panter Partisi tarafından üyelik askıya alınacaktır. Kurallar şu şekildedir:
1. Hiçbir parti üyesi parti çalışması yürütürken üzerinde uyuşturucu ya da esrar bulunduramaz.
2. Uyuşturucu kullanan parti üyesi partiden ihraç edilir.
3. Parti üyesi gündelik parti çalışması yürütürken sarhoş olamaz.
4. Hiçbir parti üyesi, büro faaliyeti, Kara Panter Partisi’nin genel toplantıları ve herhangi bir yerde parti tarafından tertiplenen mitinglerle ilişkili kuralları ihlal edemez.
5. Parti üyeleri, gereksiz yere ya da kazara, herhangi bir kişiye karşı, herhangi bir ateşli silâhı kullanamaz, doğrultamaz ya da ateşleyemez.
6. Hiçbir parti üyesi Siyahların Kurtuluş Ordusu dışında başka bir askerî güce katılamaz.
7. Sarhoşken ya da uyuşturucu veya esrar kullanmışken bir parti üyesi eline silâh alamaz.
8. Hiçbir parti üyesi, diğer parti üyelerine ya da siyahlara karşı suç işleyemez, halktan tek bir iğne, bir parça iplik bile alamaz, çalamaz.
9. Gözaltına alındıklarında, Kara Panter üyeleri, sadece isimlerini, adreslerini verecek, hiçbir şeyi imzalamayacaktır. Hukukî ilk yardım, tüm parti üyelerince kavranması zorunlu bir husustur.
10. Kara Panter Partisi’nin On Maddeli Program’ı ve Platform Metni her üye tarafından bilinip anlaşılmalıdır.
11. Parti tebligatları ulusal ve yerel olmalıdır.
12. 10-10-10-programı tüm üyelerce bilinmeli ve anlaşılmalıdır.
13. Tüm maliye görevlileri, Maliye Bakanlığı’nın yetki alanı dâhilinde faaliyet yürüteceklerdir.
14. Her üye, gündelik çalışmasına dair bir rapor sunacaktır.
15. Her bir alt bölük lideri, bölük lideri ve teğmenlerle yüzbaşılar günlük çalışma raporları sunacaklardır.
16. Tüm panterler, silâhların doğru biçimde kullanılmasını ve nasıl bakım-onarım yapılacağını bilmek zorundadır.
17. Bir üyeyi partiden ihraç eden tüm liderler, bu bilgiyi gazete editörüne bildirmek zorundadır; böylelikle söz konusu bilgi gazetede yayınlanacak, tüm kısım ve şubelerin bu bilgiden haberdar olması sağlanacaktır.
18. Politik eğitim sınıfları genel üyelik için zorunludur.
19. İlgili bürolarda, sadece oralarda görevlendirilmiş büro personeli bulunacaktır. Diğer tüm üyeler gazete satacak, halk içinde politik faaliyet yürütecek, bu faaliyetlere teğmenler, bölük liderleri vb. de dâhil olacaktır.
20. Tebligatlar –tüm kısımlar, her hafta yazılı olarak hazırladıkları raporları Ulusal Karargâh’a teslim etmelidirler.
21. Tüm şubeler, ilk yardım ekibine ve/veya tıbbi kadrolara sahip olmalıdır.
22. Tüm kısımlar, şubeler ve Kara Panter Partisi’nin tüm bileşenleri, her ay Maliye Bakanlığı’na ve ayrıca Merkez Komite’ye mali rapor sunmalıdır.
23. Liderlik konumundaki herkes, değişen politik duruma dair son bilgileri almak için her gün en az iki saat okuma yapmalıdır.
24. Hiçbir kısım ya da şube, Ulusal Karargâh’la temas kurmaksızın, herhangi bir devlet kurumundan bağış, fakirlik yardımı, para ya da başka bir yardımı kabul etmeyecektir.
25. Tüm kısımlar, Kara Panter Partisi Merkez Komitesi’nce belirlenmiş politika ve ideolojiye bağlı olmak zorundadır.
26. Tüm şubeler, ilgili kısımlarına her hafta yazılı rapor teslim etmelidir.
Dikkat Edilmesi Gereken 8 Husus
Kibarca konuşun.
Aldığınız şeyin parasını eksiksiz ödeyin.
Ödünç aldığınız her şeyi iade edin.
Zarar verdiğiniz şeyin parasını ödeyin.
İnsanlara vurmayın, küfretmeyin.
Fakir, mazlum kitlelerin mahsulüne veya mülkiyetine zarar vermeyin.
Kadınlarla laubalileşmeyin.
Esir ele geçirmişseniz, onlara kötü davranmayın.
3 Ana Disiplin Kuralı
Tüm eylemlerinizde emirlere uyun.
Fakir ve mazlum kitlelerden tek bir iğne, bir parça iplik bile almayın.
Düşmana yönelik saldırı sonrası ele geçirilen her şeyi dağıtın.
“On maddeli programımız bugün itibarıyla değişmiştir, çünkü orada ‘kapitalist’ kelimesi kullanılması gerekirken, ‘beyaz’ kelimesini kullanmıştık.”
-Fred Hampton, Şikago Kara Panterleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>