Anti-Kapitalist Müslümanların Sınıf Mücadelesindeki Yeri

31 Ocak 2013 admin

Yurdun dört bir yanında, son yılların en geniş katılımıyla kutlanan 1 Mayıs’ın en dikkat çekici grubu Anti-Kapitalist Müslüman Gençler, Sosyalist Sol’da büyük tartışmalara neden oldu. İlahiyatçı İhsan Eliaçık’ın fikrî önderliğinde hareket eden ve medyada geniş yankı uyandıran grubun yarattığı etki, “Sosyalizm ve Din” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Harekete karşı olumlu yaklaşan da var, biraz kuşkuyla yaklaşan da, ama hareketi tamamen olumsuzlamayan da var, hareketin içeriğini tamamen reddedenler de var.
Genel hatlarıyla baktığımızda konuyla ilgili yürütülen tartışmaların ana ekseninin yanlış bir zemin üzerinden ilerlediğini görmekteyiz. Klişe bir tabir de olsa, “din” gerçekten sosyolojik bir olgudur. Çetrefilli bir konudur. Basmakalıp yöntemler ve söylemler ile bu konuyu ele almak; bu konu üzerinde geniş çaplı araştırmalar yapmış ve din olgusunu Tarihsel Maddeci yöntemle analiz etmiş olan devrimci önderlerin ve aydınların emeğine haksızlık etmek olur. Bu yüzden bu konu, kimilerinin hoşuna gitmese de, işine gelmese de ultra-sosyolojik bir yöntemle ele alınmak zorundadır. Çünkü; toplumsal yaşamda, moderniteyle toplumsal formasyonlarda etkisi azalsa da, yönetim biçimlerinin, hukuk normlarının, ahlâk yasalarının, kültürel ve sosyal imgelerin hâlâ en belirleyicilerinden biri olan din olgusu, küresel ölçekte yadsınamayacak bir etkiye sahiptir.
Böylesine derin bir konuyu ajitatif bir üslupla ele alarak ve yeryüzünde olan biten her şeyi Sosyalizmin birtakım temel formüllerine göre yorumlamaya kalkışmak, Marksizm softacılığının, kaba materyalizm anlayışına uygun bir davranışıdır. Daha da açarsak; insanlık tarihinin, Tarihöncesinde geçirmiş olduğu evreler ve tarih sahnesine çıkışı, İlkel Barbarlık konaklarından Medeniyete sınıflı toplum yapısına geçişi, avcılık ve toplayıcılığa dayalı üretim tarzı ve ilişkilerinden toprak ekonomisine geçişi gibi vb. Tarihöncesi ve Antik Çağa özgü somut gerçekliğe dayanan birçok unsur, Diyalektik metotlu Tarihsel Maddeciliğin eylem kılavuzluğu bütünlüğünde ele alınmadıkça, Antik Çağdan günümüze miras kalan birçok olgu şabloncu bir anlayışın gölgesinde tahrifata uğrar.
Burjuva aydınlanmacılığı saplantısından kurtulamamış olan, Marksist Sol’da etkin olarak yer alan birçok kesim ile Ebu Sûfyanlardan beri din bayraktarlığı gölgesinde kadim sömürü ilişkilerini Antik Çağdan, Modern Sosyal Sınıflar Çağına taşıyan, İslam ve Muhammed Peygamber’in öğretisini bezirgânlaştırarak yozlaştırmaya kalkışan zihniyet, farkında olmadan İslam’ın devrimci özü ve pratik süreçte hayat bulmuş somut halinin yadsınması konusunda ortaklaşmışlardır.
Oysaki makro anlamda “din” dediğimiz olgunun tarihsel köklerini yerli yerine oturtabilmek ve dinin toplumsal yaşayış ve toplum biçimlerinin gelişimindeki yeri ile bireyin, insan zihninin düşünsel yapısını nasıl şekillendirdiğini tam olarak anlayabilmek ve günümüze olan yansımaları ile geniş çaplı bir sonuç çıkarabilmek için, her türlü Metafizik idealizme, Modernist idealizme ve kaba Materyalizme karşı çıkarak gerçekten Tarihsel Maddeciliğin özüne uygun bir analiz yöntemi geliştirmek zorundayız.
20. yüzyıldan önce Arkeolojik buluşlar, teknik ve teknolojideki gelişmeler günümüzdeki kadar yeterli bir noktaya gelemediği için kapsamlı bir şekilde antropolojik çalışma yapılmasını engelliyordu. Özellikle Doğu toplumlarıyla ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli olan sosyal bilimlerin dallarından günümüzdeki kadar yararlanma olanakları yoktu. Bu yüzden Engels bir yol açmış ve yörünge belirleyerek konuyla ilgili detaylı çalışma yapılmasını salık vermiştir. Morgan’ın Antik ve Tarihöncesi ile ilgili çalışmaları ilk referans kaynaklarından birisi olmuştur. Daha sonra Hikmet Kıvılcımlı, Tarihsel Maddeciliğe uygun bir anlayışla konuyu etüt ederek, ürettiği tezlerle Engels’in açmış olduğu yolu daha da geliştirmiştir. Tarih-Devrim-Sosyalizm, Allah-Peygamber-Kitap, Tarih Tezi, Toplum Biçimlerinin Gelişimi kitaplarını aslında şu an ki süreçte tekrar incelemek gerekiyor. Mevcut hareketten ziyade “din” olgusuna yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğiyle ilgili olarak…
“Hikmet Kıvılcımlı’nın İslamiyet ve Hz. Muhammed’in Allah anlayışını “bilinçaltındaki tarihsel determinizmin, bilince çıkmaya en yakın, en ileri kavranışı” olarak ele alması, geleneksel Marksist kesimin oldukça yabancı olduğu bir adımdır. Bu tutum, sadece “Marksizm’in modernizmin içinde sıkışmaması” ile ilgili değildir; burada ciddi biçimde yöntemsel farklılıklar ve tarihe bakış farklılıkları vardır. Hikmet Kıvılcımlı, Allah’ı rasyonalizm-pozitivizm heyulasının ya da idealist-gerici tefeci-tüccar ideolojisinin gölgesi altında tanımlamaya kalkmaz. Sosyolojik bir inceleme olarak Kıvılcımlı, barbar halkların mitolojilerine, efsanelerine,  destanlarına eğilir. Bunu yaparken gerekçesi gayet açıktır; kolektif aksiyon sahibi barbar halkın sınıfsız niteliği, ona üstyapıda da -ve onun parçası olan kültür, sanat alanlarında da- etki etmektedir. Dürüst, yalansız barbar toplumları efsane ve destanlarında tarihsel olayları doğru yorumlayacaklardır; ancak bir farkla: Değişik imgelemlerle. Mesele, tarihe ilerlemeci retoriğin dışından bakabilmektir, çünkü tarih bilimine katkıda bulunmak, şu anki genelgeçer yaklaşımdan daha fazlasını gerektirmektedir.”(1)
Tüm bu tartışmalardan “din odaklı bir hareketi sınıf hareketinin önüne geçirmek” gibi bir sonuç çıkartılmamalı. Fakat 6. Filo’ya karşı eylem yapan devrimci gençliği taşlayan, modern çağın Ebu Sûfyanlarının ve Muaviyelerinin, bezirgân hacıağalarının politik alandaki izdüşümü olan Siyasal İslam’ın karanlık mirasını reddederek alanlara çıkan Anti-Kapitalist Müslüman Gençler’in konumu mevcut konjonktürde önemlidir.
Özellikle Ortadoğu gibi kendine özgü tarihsel, sosyal, siyasal ilişki ve çelişkileri bulunan, Batı’dan çok farklı sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bir yapıya sahip olan bir coğrafyada, sınıf mücadelesinin içeriği farklı toplumsal zümrelerin sınıf pusulası temelinde birleşmesi ile genişleyebilir. Biraz daha açarsak; başat çelişkinin “emek-sermaye” olduğu günümüzde, emek cephesinin dinamiklerini işçi sınıfı ve ideolojisiyle birlikte onun başlıca müttefiki olan toplumsal tabaka ve zümreler oluşturmaktadır, daha doğrusu oluşturmak zorundadır. Batı’da bu dinamikler farklı bir şekilde işlevsellik kazanabilir, Uzakdoğu’da farklı bir şekilde, Latin Amerika’da başka bir şekilde işlevsellik kazanabilir. Aynı şekilde içinde bulunduğumuz coğrafyada da farklı bir şekilde işlevsellik kazanabilir. Önemli olan bu unsurlar kimlerdir, sınıf perspektifi temelinde nasıl ortak hareket edebiliriz bunun geniş bir araştırması yapılmalıdır. “Bugünkü haliyle, İslamcı hareket içinde, İslamcı devlet güçlerine muhalif bir alternatif grubun ortaya çıktığını ve devrimci hareketin doğal müttefiki olacağına dair bazı veriler bulunuyor. Karşılıklı etkileşim ve dönüşüm bu sürecin önemli bir halkası olacaktır. Toptan reddetme yerine, tanımayı esas alarak ilerlemek daha doğrudur.” (2)
Sosyalizm, yeni bir uygarlık inşa etme sürecine dayanır. Bilimsel Sosyalistler de; Burjuva uygarlığının bir sonucu olan modernizm, rasyonalizm, pozitivizm ve aydınlanmacı retoriği içerip aşmak zorundadır. Esas mesele bu güçleri Devrimci İşçi mücadelesinin “sınıf pusulası” temelinde Sosyalist hareketin yörüngesinde bütünleştirmektir. Mekkeli Kureyş Aristokrasisine karşı tarihsel devrim yapan, tarihsel-toplumsal determinizmin en ileri kavranışına ulaşan Muhammed peygamber ve İslam’ı; Avrupa merkezci, oryantalist, tarihsel ilerlemeci bakış açısının dar kalıplarına sıkışmadan analiz ederek, pratik-politika alanında keskinleşen sınıf mücadelelerinin ön plana geçtiği bir momentte, geniş bir proleter yığını temsil eden inançlı kesimlerle birliktelik oluşturabilmenin yollarını aramalıyız. İndirgemeci paradigmanın esiri altında, şablonculuk hastalığından bir türlü kurtulamayan Sosyalist Demagogların, Marksizm Softalarının, Küçük-Burjuva sosyalizan eğilimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan halktan kopuk, pratikten uzak, “Halksız Sosyalizm” anlayışlarının iyice tıkandığı bir aşamada, mevcut süreci iyi takip ederek, Tarihsel Maddeciliğe uygun bir tutum almalıyız.
(1) “Neden Kıvılcımlı?”, Uğuray Aydos – Çağdaş Balcı, vatanpostası.org
(2) “Ezberi Bozan Anti-Kapitalist Müslüman Gençler”, Dr. Mustafa Peköz, sendika.org

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>