Ukrayna Halk Kurtuluş Cephesi Manifestosu

24 Temmuz 2014 admin
Ukrayna, Novorossiya ve Transkarpatlar Rusları Halk Kurtuluş Cephesi Manifestosu
Mücadelemizin amacı nedir?
Ukrayna bölgesinde adil, toplumsal olana göre hareket eden, oligarkların ve yozlaşmış bürokrasinin bulunmadığı bir halk cumhuriyeti inşa etmektir.
Düşmanlarımız kimlerdir?
Liberal-faşist yönetici elitler -çekinmeden yabancı devletlerin çıkarlarına hizmet eden suçlular, güvenlik güçleri, ordu, bürokratlar, oligarklardan oluşan sabıkalı ittifak. Avrupalı liberal değerleri desteklediklerini resmî olarak beyan eden bu güçler, ülkeyi kontrolleri altına alıyorlar ve aşırı sağcı çetelere sırtını yaslayarak, etnik gruplar arasında şovenist bir histeri yayıp bu grupları zehirliyorlar.
Müttefiklerimiz kimlerdir?
Ukrayna bölgesinde liberal-faşist devleti kabul etmeyi reddeden, vatandaşlık ve etnisite ayrımı gözetmeksizin, sosyal adalet ideallerini herkes için tanıyıp onlar için dövüşmeye hazır olan tüm iyi niyetli insanlar.
Uğruna savaştığımız, toplumsal olana göre hareket eden halk cumhuriyeti nedir?
Toplumsal olana göre hareket eden halk cumhuriyeti, aşağıdaki hususları içeren, bir politik örgütlenme biçimidir:
Devletin en yüksek hedefleri ve görevleri, ruhanî, entelektüel, sosyal ve fiziksel, tüm gelişimi ve halkın çıkarlarını içerir;
Tüm iktidar, halkın sorumluluğundadır ve doğrudan temsile dayalı seçilmiş organlar aracılığıyla uygulamaya konulur;
Her işçi yurttaşın tıbbî bakıma, eğitime, emeklilik yardımlarına ve sosyal güvenliğe devletin hesabına olacak şekilde sahip olma hakkı vardır;
Yaşamak için yeterli emekli maaşları ödenir ve tüm yurttaşlar, geçici veya kalıcı engellilik durumlarında ya da işsizlik hâlinde yeterli bir sosyal güvenlik hakkından istifade ederler;
Halk ve onun gelişimine fayda sağlaması şartıyla, her türden özel ya da kolektif girişime izin verilir;
Kredi faizleriyle geçinen faizci finans kapitalizmi yasaklanır. Para, herhangi bir borç esareti değil, başarılı projelerin gerçekleştirilmesi üzerinden kazanılır;
Halk adına hareket eden ve halkın temsilcilerince kontrol edilen devlet, sermayenin en büyük sahibidir ve stratejik ekonomik sektörleri kontrol eder;
Özel mülkiyete izin verilir ama toplum büyük servetleri ve ekonomi ile siyasetteki yatırımlarını kontrolüne alır. Kimsenin halkı asalak gibi sömürmesine, oligarşik imparatorluklar kurmasına ve suni tekeller kurarak halk üzerinde hâkimiyet tesis etmesine izin verilmez.
Mücadele yöntemlerimiz nelerdir?
Yukarıdaki hedefe (Ukrayna’da toplumsal olanın yönlendirdiği bir halk cumhuriyeti kurma hedefine) ulaşmak için biz zora dayalı olan ve olmayan mücadele yöntemlerini kullanmaya hazırız. Yurttaşların isyan etme haklarının olduğunu, sadece silâhlanmış bir halkın özgürlüğünü savunabileceğini düşünüyoruz. Gene de şiddet, bize dayatıldığında, politik hedeflere ulaşma noktasında kullanılacak bir araçtır.
Ukrayna’da neler oluyor?
Ukrayna’da terör ve propaganda yoluyla, sabıkalı oligarşik ve komprador kapitalizmini ülkemize dayatmak isteyen liberal-faşist rejime karşı halk kurtuluşunu amaçlayan bir ayaklanma gerçekleşiyor.
Ukrayna nedir?
Ukrayna, Avrupa Birliği ile Rusya arasında bulunan, güçlü Hristiyan (esas olarak Ortodoks) gelenekleri olan, nüfusu muhtelif halklardan (Ukraynalılar, Ruslar, Belaruslar, Moldovyalılar, Bulgarlar, Macarlar, Romenler, Lehler, Yahudiler, Ermeniler, Yunanlar, Tatarlar, Karpat Rusları, Hutsullar ve diğer halklardan) oluşan, yüzlerce yılda oluşmuş halkın özyönetimine ve özgürlüğü için politik mücadele vermeye dayanan geleneklere sahip bir bölgedir.
Güneydoğu Ukrayna’da (Novorossiya) neler oluyor?
Güneydoğuda (Novorossiya), Kiev’de batılı patronların desteğiyle, onların parasını kullanan liberal-faşist rejime karşı politik bir halk ayaklanması gerçekleşiyor. Bölgedeki tüm etnik grupların üyeleri, Ukraynalılar, Ruslar, Yunanlar, Ermeniler, Yahudiler, Macarlar, Romenler vd. bu ayaklanmada yer alıyorlar.
Ruslarla Ukraynalılar arasında bölgede bir savaş yaşanıyor mu?
Kiev merkezli propagandanın söylemlerinin aksine, Rusyalılarla Ukraynalılar arasında yaşanan bir savaş yok. Bu yaşanan, sabıkalı oligarşik kapitalizme, o ortak düşmana karşı mazlum halkın gerçekleştirdiği bir ayaklanmadır.
Diğer milletlerle birlikte Ruslar ve Ukraynalılar her iki tarafta savaşıyorlar.
Kiev rejimi tarafında yürütülen propaganda tarafından kandırılmış paralı askerler ve hapisten kaçmış savaşçılar, büyük oligarşik sermaye ve sabıkalı bürokrasinin çıkarları için savaşıyorlar, güneydoğu tarafında ise halkın çıkarlarını, onun özgür, adil ve demokratik geleceğini savunuyorlar.
Ruslar ve Ukraynalılar Ukrayna’da meydana gelen olaylarda farklı menfaatleri mi var?
Ruslar ve Ukraynalılar, ortak toplumsal ve politik çıkarlar etrafında birleşiyorlar ve Ukrayna’yı oligarşik sermaye iktidarından, yozlaşmış bürokrasiden, sabıkalı baskı güçlerinden ve suçtan kurtarmak istiyorlar.
Güneydoğudaki ayaklanma neden Rusça sloganlar altında gerçekleşiyor?
Çünkü Ukrayna’da Ruslar ve Rusça konuşanlar (Ukraynaca konuşanlarla birlikte) hem sosyo-ekonomik hem de kültürel-politik manada ikili bir zulme maruz kaldılar.
Yozlaşma, despotizm, suçlular iktidarı, normal bir hayata veya normal bir işe sahip olmanın imkânsızlığı, çok düşük ücretler ve ülkeye sahip olanlara dönük bağımlılık biçimini alan sosyo-ekonomik zulüm, Ukrayna’da yaşayan her emekçi insanın maruz kaldığı bir gerçekliktir.
Nüfusun yüzde doksanından fazlasının Rusça düşünüp konuştuğu yerlerde (neredeyse Ukrayna’nın yarısında) Rusçaya resmî statü verilmemesi, okullarda Rusça öğretiminin yasaklanması, Rusça film ve reklâmların yasaklanması, mahkeme ve devlet kademelerinde Rusça kullanımına getirilen yasaklar ve birçok saçma ayrımcı talep ve kısıtlamalar Ukrayna’daki Rusça konuşan halkın daha da fazla aşağılanmasına neden olmuştur.
Bu nedenle ilk ayaklananlar Ruslar ve Rusça konuşanlar olmuştur.
Şimdi sıra Ukrayna’nın tüm mazlum halkındadır!
Rusya neden güneydoğu Ukrayna’ya yardım ediyor?
Rusya elitlerinin önemli bir kısmı halkın ortaya koyduğu sosyal ve politik tepkiden korkuyor. Bu insanlar Kiev yetkilileriyle anlaşıp güneydoğudaki savaşa son verseler çok memnun olacaklar. Ama halk ayaklanması esnasında oligarşik bürokratik liberal-faşist kapitalizme karşı ortaya konulan öfke, onların bunu yapmasına izin vermedi. Rusya halkları güneydoğudaki adil mücadeleyi destekliyorlar, bu da tüm Rus elitlerini birçok yönden kendi stratejik çıkarları hilafına güneydoğu Ukrayna’daki ayaklanmayı desteklemeye, daha doğrusu desteklermiş gibi yapmaya mecbur ediyor.
ABD ve Avrupa Birliği neden Kiev rejimine yardım ediyor?
ABD’nin ana hedefi, jeopolitik rakibi olarak Rusya’ya karşı mücadele vermek. ABD ya Rusya sınırlarında NATO üsleri olan Rus karşıtı bir devlet kurmaya ya da bölgeyi istikrarsızlaştırıp ülkeyi kaos ortamının içine gömmeye ihtiyacı var.
Avrupa Birliği ise ucuz hammadde kaynaklarına ve ürünlerini satacağı ek pazarlara muhtaç.
Güneydoğu Ukrayna’daki mücadeleye ne yardım eder?
Mukavemet noktası güneydoğu Ukrayna olan direnişi destekleyen ve güçlendiren şey, halkın kendisini liberal-faşist hâkimiyetten ve yönetici elitlerden kurtarmaya dair o hiç değişmeyen arzusu. Diğer yardımcı unsur da Ukrayna halklarının zaman içerisinde kendi ortak sosyo-politik çıkarlarını ve mücadelenin herkesçe paylaşılan hedeflerini tanıması.
Güneydoğu’daki mücadele ayrılıkçı bir nitelik arz ediyor mu?
Hayır, mücadelenin sürdüğü saha Ukrayna’nın tüm sathıdır. Güneydoğudaki isyancılar ellerini, şu çağrıyla birlikte, tüm Ukrayna’daki kardeşlerine uzatıyor: “Ortak düşmanımıza karşı ayağa kalkın!”
Tüm Ukrayna ve Novorossiya bölgesinde yeni, özgür ve toplumsal açıdan sorumluluk sahibi bir halk iktidarı kuracağız.
Halkın kurtuluş devrimi zafere ulaşıp liberal-faşist rejim çöktükten sonra ne yaşanacak?
İktidarın sözde değil, gerçekte de halka ait olacağı yeni bir devlet kurulacak.
Referandum (yani halk iktidarının en yüksek biçimi) üzerinden her il, bölgenin geleceğini tayin edecek, Ukrayna, ya tek bir federatif (konfederatif) devlet olarak kalacak ya da bölgelere tam bağımsızlık verilecek.
Halkın demokratik devrimi zafere ulaştıktan sonra politik iktidar nasıl inşa edilecek?
Politik iktidar, aşağıdan yukarıya doğrudan halk temsili (halk iktidarı) ilkesi uyarınca inşa edilecek.
Emek kolektiflerinden, meslek kuruluşları ve konseylerden, politik, dinî, etnik örgütlerden seçilen delegelerin oluşturduğu temsiliyet ilkesi uyarınca, yerel konseyler düzeyinden başlayıp yukarıya doğru Yüksek Konsey’e kadar genişleyen halk iktidarı organları oluşturulacak.
Halk demokrasisinin temeli yerel konseyler olacak. Bunlar bölge konseylerine temsilci seçecekler.
Halk temsilinin en yüksek organı olan Yüksek Konsey, bölge konseylerinden gelen delegelerden oluşacak.
Yüksek Konsey, Konsey üyelerince temsil olunan halktan sorumlu olan bir hükümet seçecek.
Biz, hâkimlerin ve yereldeki emniyet teşkilâtına bağlı organların da seçimler yoluyla belirlenmesini istiyoruz.
Halkın kurtuluş devrimi zafere ulaştıktan sonra bölgeler ne türden haklara sahip olacak?
Her bir bölge, bölgesinde yaşayan halka temel politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve dinî hakları garanti eden kendi anayasasını ya da diğer türden kurucu belgesini hazırlama hakkına sahip olacak.
Tüm devlet dillerine ek olarak, her bir bölge, kültürel, politik, hukukî ya da idarî meselelerde bölge dillerini seçme hakkına sahip olacak.
Her bir bölge, bölgesindeki kişilerin fizikî ve hukukî faaliyetlerine konulan vergiler temelinde kendi bütçesini oluşturma hakkına sahip olacaktır.
Bölgelerin halkın kurtuluş devrimi zafere ulaştıktan sonra ne türden yükümlülükleri olacak?
Her bir bölge, doğal felâketler ve başka türden afetler yaşanması hâlinde genel krize müdahale fonu için vergi gelirlerinin bir kısmını ayırmakla yükümlü olacak.
Her bir bölge, savunma, merkezî devlet aygıtının sürdürülmesi, tüm ulus için önemli olan hususların kurulması, bilimsel araştırma, sağlık bakımı ve eğitimin sürdürülmesi ve altyapının geliştirilmesine dönük devletin genel ihtiyaçlarını karşılamak için vergi gelirlerinin bir bölümüyle katkı yapmakla yükümlü olacaktır.
Her bir bölge, emekle sermaye ve sivil ile politik özgürlükler arasındaki ilişkilere tatbik edilecek genel devlet ilkelerini gözlemlemekle yükümlü olacaktır.
Her bir bölge, belirlenmiş devlet ilkeleri çerçevesinde yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini savunmakla ve asayişi korumakla yükümlü olacaktır.
Bunlar mücadelemizin temel ilke ve hedefleridir.
Biz, her bir dürüst yurttaşın ve vatanseverin bu ilke ve hedefleri onaylayıp destekleyeceğine inanıyoruz.
Biz, sadece sözde değil, eylemleriyle de eşitlik, demokrasi ve sosyal adalet ideallerine bağlı olan tüm insanların göstereceği uluslararası dayanışmaya ve vereceği desteğe güveniyoruz.
Hep birlikte kazanacağız!

Yalta direniş konferansınca 7 Temmuz 2014’te onaylanmıştır. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>